علم و دانش

ویروس پاپیلوما انسانی چیست؟ علائم و راههای درمان آن

عفونت Hpv یکی از شایع ترین بیماری های منتقله از راه جنسی است .این میکرو اورگانیسم، یک DNA ویروس کوچک و
دورشته ای است که بافت اپیتلیوم را آلوده می کند. تاکنون بیش تر از ۱۵۰ تایپ ویروس پاپیلومای انسانی شناخته شده
است که حداقل ۴۰ تایپ آن مربوط به ناحیه تناسلی بوده و میتواند این ناحیه را آلوده سازد.

بیماری های مرتبط با HPV

زگیل پوستی دست وپا
تغییرات grade-LOW سرویکس
تغییرات grade-High سرویکس
زگیل ژنیتال
پاپیلوم الرنژیال
ضایعات پیش سرطانی
سرطان آنوژنیتال

 

علائم بالینی

بیماران با ضایعات پیش سرطانی و مراحل اولیه سرطان معمولا علامت کلینیکی نداشته و زمانی علائم شروع می شود که
سرطان پیشرفت کرده و به بافت های نزدیک تهاجم پیدا کند. مهمترین عالمت بالینی در سرطان سرویکس وجود خونریزی
غیرطبیعی از واژن، ترشحات غیر طبیعی واژینال، درد در ناحیه لگن و درد در هنگام سکس می باشد.

در مراحل پیشرفته بیماری می تواند علائم ذیل هم دیده شود:
تورم در ساق پا
مشکل در دفع ادرار و حرکات روده ای
وجود خون در ادرار
تورم در ساق پا
مشکل در دفع ادرار و حرکات روده ای
وجود خون در ادرار
البته این عالیم اختصاصی سرطان دهانه رحم نبوده و در سایر بیماریها هم ممکن است دیده شود. ولی مشاهده هر کدام از
این عالیم باید جدی در نظر گرفته شود و یک مشاوره پزشکی انجام شود، چرا که بی اعتنایی به این علائم اجازه می دهد
که سرطان سرویکس به مراحل پیشرفته تبدیل شده و شانس درمان موفقیت آمیز شما کاهش یابد.برای افزایش شانس
درمان موفقیت آمیز منتظرعلائم بالینی نباشید، بلکه مطمئن باشید که غربالگری منظم برای سرطان سرویکس انجام می
دهید.

توجه – از تخفیف ویژه بهره مند شوید

در آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان، آزمایشات درصورت دریافت کارت عضویت با ده درصد تخفیف ارائه می گردد. مراجعین عزیز می توانند به هنگام اولین مراجعه خود به آزمایشگاه، از آزمایشگاه درخواست کارت عضویت نمایند که تخفیفات در مراجعات بعدی ایشان به صورت مادام العمر اعمال می گردد.

آزمایشگاه

انتقالHPV

شایعترین نوع عفونت ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی عفونت آنوژنیتال است که معمولا در ناحیه آنوژنیتال رخ میدهد اما
میتواند در نقاط دیگر مثل دهان و حلق نیز دیده شود .اساس انتقال HPV ژنیتالی از طریق تماس جنسی )معموال مقاربت(یا
تماس های نزدیک (Intimate (مانند تماس دهانی –ژنیتالی یا ژنیتالی –ژنیتالی غیر مقاربتی صورت میگیرد.بنابراین مقاربت
برای ایجاد عفونت ضروری نیست.مادر نیز میتواند به نوزاد شیر خوارش انتقال دهد .ویروس پاپیلوما انسانی ژنیتالی از طریق
صندلی دستشویی (seat toil (بغل کردن، دست دادن، شنا کردن در استخر، مصرف مواد غذایی از طریق قاشق مشتر،
رعایت نکردن بهداشت منتقل نمیشود . اما در مورد زگیل های جلدی )غیر تناسلی( که به علت تایپ های متفاوت ویروس
پاپیلومای انسانی که معموال سرطان زا نیستند رخ میدهد انتقال از طریق تماس مستقیم فرد به فرد منتقل شده و استخر و
دستشویی های عمومی میتوانند در انتقال این نوع زگیل نقش داشته باشند.

مطالعه این مطلب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم >>>
عفونت پوست و بافت نرم یا همان سلولیت چیست؟

سیر طبیعی عفونت:HPV

اغلب عفونت های HPV گذرا و بدون علامت بوده و مشکل بالینی ایجاد نمی کنند . خطر تداوم عفونت و پیشرفت آن به
سمت ضایعات سرطانی براساس تایپ HPV و نیز فاکتورهای میزبان متغیر استHPV16. بیش از سایر تایپ های پر
خطرتمایل به تداوم و پیشرفت به سمت سرطان دارد.زگیل آلت تناسلی، زائده های گوشتی کوچکی هستند که ممکن
است در هر قسمتی از ناحیه تناسلی زن یا مرد ظاهر که ازطریق تماس مستقیم با زگیل تناسلی ویا پوست آلوده به ویروس
و اغلب از طریق ارتباط جنسی، منتقل می شود . دوره کمون یک زگیل قابل مشاهده بین ۳ هفته تا ۱ سال است. ولی دوره
نهفتگی چندین سال نیز گزارش شده است که میتواند در یک رابطه طوالنی مدت برای زوج ها تاحدی گیج کننده و استرس
زا باشد .مثال ممکن است به علت دخالت سیستم ایمنی HPV فردی تحت کنترل قرار گرفته و یا به صورت نهفته برای سالها
حفظ شده باشد سپس به صورت تاخیری عالیم بیماری و یا زگیل تناسلی ظاهر شود که باعث بروز مشکالت و شبهاتی در
زندگی خانوادگی این افراد شود بنابراین زمان اکتسابHPV را نمیتوان به صورت قطعی تعیین کرد )زیرا این زگیل ها میتوانند
ماه ها یا سال ها بعداز ابتال به عفونت ظاهر شوند .تایپهایHPV که منجر به زگیل میگردند میتوانند به همسر فرد مبتلا حتی
در غیاب ضایعه یا زگیل قابل مشاهده انتقال یابند. زگیل تناسلی قابل درمان کنترلی است ولی این درمان ویروس را ازبین
نمیبرد به همین جهت عود پی از درمان زگیل شایع است و به خصوص در ۳ ماه اول بیشتر مشاهده میشود.

تایپ

این بیماری خوش خیم است ولی از حدود ۱۵۰ نوع ویروس عامل ایجاد کننده آن حدود ۱۵ نوع با سرطانهای دهانه رحم و آلت
مردان در ارتباط است.تیپ ۱۶ و ۱۸ از HPV به عنوان عامل عمده ای در ایجاد سرطان مورد توجه قرار گرفته اند.

عوامل خطر کنسر سرویکس:

عوامل خطر کنسر سرویکس شامل عفونت با ۱۸/HPV16 شروع زود رس  درکمتر از ۱۶ سالگی( فعالیت جنسی ، تعداد زیاد
)بیش تر از ۴ نفر(شرکای جنسی، سرولوژی مثبت تستHIV ، دریافت درمانهای ضعیف کننده سیستم ایمنی، مصرف
سیگار، استفاده طولانی مدت از قرص های جلوگیری ازبارداری ، تعداد بالای زایمان ها، التهاب مزمن سرویکس ناشی از
سایر عفونتهای منتقل شونده از راه جنسی میباشد .که حتما باید تست غربالگری کنسر سرویکس انجام شود.

غربالگری عفونت با HPV

در گستره سنی ۲۱تا ۲۹ سالگی غربالگری با پاپ اسمیر هر ۳ سال یک بار مناسب است .در گسترده سنی ۳۰تا ۶۵
سالگی توصیه میشود هر ۵ سال یک بار پاپ اسمیر همراه با آزمایش برای (testing-CO HPV(HPV انجام میشود. در بیماران
با سابقه ۳/۲ CIN یا سرطان سرویکس در ۲۰ سال گذشته و افراد مبتال به عفونتHPV یا نقص سیستم ایمنی )مانند
گیرندگان پیوند اعضا(الزم است غربالگری برایHPV سالیانه انجام شود. در سن باالی ۶۵ سالگی+CIN2 نادر بوده و یافته
های آزمایشات غربالگری برای ضایعات پیش سرطانی احتماال مثبت کاذب هستندscreening negative Adequate . مترادف
است با داشتن سه آزمایش متوالی منفی سیتولوژی یا دو آزمایش متوالی منفی سیتولوژی همراه یک آزمایش منفی هم
زمان برای(testing-CO HPV (با این توضیح که آزمایشات مذکور در ده سال گذشته بوده باشد و حداقل یکی ازآن ها در ۵
سال گذشته انجام شده باشد.در صورتی که هر کدام از موارد ذکر شده در بالا)سابقه سرطان سرویکس (وجود داشته
باشد لازم است غربالگری تا ۲۰ سال دیگر هم ادامه یابد .اگر فردی تحت هیسترکتومی )جراحی رحم(باشد و سابقه اابتلا به
سرطان سرویکس نداشته باشد میتوان غربالگری را متوقف کرد .در حالیکه فرد مبتال سرطان سرویکس حتی اگر رحم خارج
نشده باشد و فرد در سن باالی ۶۵ سال باشد الزم است غربالگریHPV از واژینال برای ۲۰ سال دیگر نیز ادامه یابد .در فرد
تحت هیسترکتومی بدون خارج کردن سرویکس غربالگری برایHPV باتوجه به سن ادامه میابد .انجام کولپوسکوپی در دوران
بارداری مانند انجام پاپ اسمیر بی خطر بوده و بهتر است در هنگام خونریزی قاعدگی انجام نشود.

مطالعه این مطلب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم >>>
تقویت حس بویایی یا توانبخشی بویایی

نکاتی در مورد تست پاپ اسمیر

دقت کنید که در هنگام نمونه گیری پاپ اسمیر در افرادیکه سرویکس شان برداشته شده است )چه بدلیل هیستروکتومی و
چه بدلیل تراکلکتومی trachelectomy (و یا برداشت سرویکس و قسمت بالایی واژن و علت برداشته شدن سرطان دهانه
رحم بوده غربالگری باید ادامه یافته و نمونه باید از قسمت بالایی واژن که به آن cuff vaginal می گویند برداشته شود.یکی از
مشکالت تست پاپ اسمیر ، بررسی سلولها توسط چشم انسان است که بررسی دقیق صدها سلول از بین هزاران سلول
موجود در هر اسلاید  تقریباً ۵ روز از زمان پاک ناممکن است. برای افزایش صحت تست پاپ اسمیر مهم است که حداقل
شدن بیمار از خون قاعدگی گذشته باشد، هیچگونه فوم و یا ژل ضد بارداری، تامپون، کرم واژینال، هر گونه درمان واژینال،
لوبریکانت و مرطوب کننده ۲-۳ روز قبل از نمونه گیری استفاده نکرده باشد و حداقل ۲ روز مقاربت جنسی نداشته باشد.
اصطالح changes cellular reactive در گزارش پاپ اسمیر ، به معنی آن است که یک ضایعه التهابی و یا عفونی در منطقه
دهانه رحم وجود دارد.

غربالگری بعد از واکسیناسیون بر علیه HPV

واکسنHPV تایپ های خاص و محدود ویروس را پوشش میدهد وشامل همه تایپ های انکوژن ویروس نمی باشد .بنابراین
بعد از واکسیناسیونHPV برنامه غربالگری تغییری پیدا نمیکند و الزم است زنان بعد از سن ۲۱ سالگی حتی در صورت دریافت
واکسن به طور منظم معاینه سرویکس وتست های غربالگری را طبق برنامه روتین مربوط به خود انجام دهند.

درمان

در حال حاضر تمام اقدامات درمانی فقط مربوط به رفع ظاهری زگیل ژنیتالی یا ازبین بردن ضایعات
پیش سرطانی و سرطانی است .که با یافته های پاتولوژی تائید شده باشند و هیچ درمانی برای مقابله با
عفونت ناشی ازHPV و حذف این ویروس در دسترس نیست.بنابراین مهم ترین اقدام برای کاهش میزان
بروز سرطان سرویکس افزایش میزان غربالگری است.

مطالعه این مطلب را نیز به شما پیشنهاد می کنیم >>>
مهمترین علائم فقر آهن در بدن و راههای درمان آن

تست HPV

در حال حاضر آزمایش برای جستجوی DNA ویروس پاپیلومای انسانی ازجمله تایپ های انکوژن آن بااستفاده از روش PCR
انجام میشود.(PCR DNA HPV(در زنان با سن ۳۰سال یا بیشتر جستجویDNA ویروس را میتوان هم زمان (testing-CO (با
پاپ اسمیر انجام داد و نیز در زنان با سن ۲۵سال بیشتری که پاپ اسمیر بدون نتیجه قطعی (inconclusive (گزارش میشود
میتوانPCR DNA HPV انجام داد(testing HPV REFLEX (پاپ اسمیر بدون نتیجه قطعی(inconclusive (به وضعیت Atipical
(significane undetermined of cell squamousگفته میشود که در ان سلول ها تغییرات بارز تر از تغییرات واکنشی داشته
ولی فاقد ویژگی های خاص نئوپالزی داخل اپیتلیالی باشند .به عبارتی دیگر در این وضعیت سلول ها طبیعی به نظر
نمیرسند ولی غیر طبیعی نیز نیستند.

پیشگیری از انتقال HPV

گرچه پرهیز از فعالیت جنسی مطمئن ترین راه پیشگیری از ابتال به عفونت با این ویروس است با این حال در شرایط دیگر
میتوان با یک رابطه تک همسری /محدود کردن تعداد شرکای جنسی /انتخاب فردی که در گذشته شرکای جنسی محدودی
داشته /استفاده از کاندوم /حذف زگیل های ژنیتالی و واکسیناسیون علیهHPV شانس ابتال به عفونت را کاهش داد.با این
حال باید به خاطر داشت که عفونت باHPV آنقدر شایع است که اغلب افراد آلوده قبل از مراجعه به پزشک شریک جنسی
خود را آلوده میکنندبنابراین حتی در افراد دارای یک شریک جنسی مادام العمر هم امکان ابتال به عفونت با ویروس پاپیلومای
انسانی وجود دارد.

برنامه واکسینایون بالغین:

واکسن HPV در زنان جوان تا ۲۶ سال و در مردان جوان تا ۲۱ سال توصیه میگردد.در این افراد نیز توصیه میشود:
بیماران پیوندی
مبتالیان به نئوپالسم
افراد مبتال به نقص ایمنی مانند بیماران HIV مثبت
نکته* زنان بالغ کمتر از ۲۶ سال سن و مردان تا ۲۱ سالگی که واکسن HPV را قبل از ۱۵ سالگی دریافت نموده اند و فاصله
دریافت ۲ دوز واکسن آنها کمتر از ۵ ماه بوده واکسینه محسوب نمیگردند وباید یک دوز اضافی واکسن نمایند.

آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان، مفتخر به اخذ ایزو ۹۰۰۱  و ایزو ۱۵۱۸۹  انگلستان، تحت نظر دکتر حامد صادقیان، متخصص پاتولوژی سرجیکال و کلینیکال، بالغ بر هزار مورد از آزمایشات مختلف را در زمینه های پاتولوژی، سیتولوژی و میکروبیولوژی، تحت پوشش قرار می دهد.

آزمایشگاه دکتر صادقیان طرف قرارداد بیمه های پایه و اکثر بیمه های مکمل درمان می باشد.

آدرس: مشهد – بلوارامامت – نبش امامت ۳۴ – ساختمان پزشکان امامت

شماره تماس: ۰۵۱-۳۶۰۱۷۸۵۱ و ۰۵۱-۳۶۰۱۷۸۵۲

نمایش بیشتر

دکتر حامد صادقیان

حفظ سلامت بدن یک وظیفه است، در غیر این صورت قادر نخواهیم بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داریم... از خداوند منان روح و جسمی سالم را برای شما عزیزان طلب می نمایم...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 19 =

دکمه بازگشت به بالا