مایکوپلاسما

در انسان، چندین گونه از مایکوپلاسما ها اهمیت بسزایی دارند وبرخی از انها، ساکن مجرای ادراری – تناسلی به ویژه در زنان هستند .

مایکوپلاسما هومینیس ، اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم  و مایکوپلاسما ژنیتالیوم  از شایع ترین مایکوپلاسما های تناسلی هستند که عفونت های ادراری ، تناسلی و حتی پریناتال را به وجود می اورند. اکثر این میکروب ها در مجاری تناسلی افراد سالم نیز بدون ایجاد بیماری تجمع می یابند.

مایکوپلاسما هومینیس، بعضا باعث تب پس از زایمان در زنان می شود و همراه با دیگر باکتری ها در ادرار در عفونت های لوله فالوپ گزارش می شود.

مایکوپلاسما ژنیتالیوم می‌تواند در خانمها باعث ناباروری، سقط جنین و عفونتهای تناسلی شود. چه در زنان و چه در مردان، تعداد شرکای جنسی در طی زندگی ارتباط مستقیم با  میزان انتقال این عفونت  دارد.

اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم ازعوامل ناباروری است که موجب اورتریت غیرگونوکوکی در مردان شده و همچنین در ارتباط با بیماری های ریوی در نوزادانی است که قبل از موعد بدنیا می آیند و کاهش وزن دارند. آلودگی در مـردان باعث؛ کاهش غیرطبیعی تعداد اسپرم در مایع منی ، کـاهش تحرک و تغییرات مورفولوژیکی در اسپرم شده، و در نتیجه قدرت باروری را کاهش می دهد. همچنین ایـن آلودگی میتواند از طریق اسپرم به همسر واز مـادر بـه جنـین منتقل شـود. ایـن بـاکتری هـا از عوامـل ایجادکننده اندومتریت، کوریوآمنیونایتیس، پـارگی زودتـر از موعد غشاهای جنینی، زایمان زودرس، تولـد نـوزادان با وزن کم  و تب پس از زایمان به شمار می روند.

دکمه بازگشت به بالا